Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

новини

,

Проект BG05M9OP001-2.005-0116-C01 ,,Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания”

Сдружение „Хорозонти“ е партньор по нов проект „Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания“, координиран от Национална федерация на работодателите на …