Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

Покана за пресконференция

551 0

EU LogoПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯRAZ Logo

Уважаеми колеги,

На 16 октомври 2017 г., понеделник, от 11:00 ч  в Регионалния пресклуб на БТА в гр. Пазарджик (ул. „Екзарх Йосиф“ 2) ще се проведе пресконференция във връзка с проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти“.

Основната цел на проекта е свързана с разкриването на нови работни места в сферата на грижите на възрастни хора и стартирането на услуги в подкрепа на активното стареене на възрастни хора на териториите на общините Пазарджик и София.

Проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти“, по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1286- C01, по процедура: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, се изпълнява от Сдружение „Хоризонти“ и е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Заповядайте! Очакваме Ви!

www.eufunds.bg

Тази публикация  е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд . Цялата отговорност за съдържанието на документа  се носи от Сдружение Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация  отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Напишете коментар