Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

Настоящите общи условия са изготвени от Сдружение „Хоризонти“ за регулиране на отношенията между Сдружение „Хоризонти“ собственик на страница activnigodini.com , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и ПОТРЕБИТЕЛИТЕЛИТЕ, на предоставяните от него услуги наричани по-долу УСЛУГАТА.

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице, което е страна по договор за предоставяне на услугата.
Общите условия са неразделна част от договора за предоставяне на услугата. Влизат в сила от датата на публикуването им на уеб страницата activnigodini.com и имат действие спрямо всички потребители, които към датата на влизане в сила на Общите условия са ползват услугата.

При изменение на Общите условия, доставчикът е длъжен да уведоми по подходящ начин всички Потребители на услугата.
Всяко изменение на тези общи условия ще има действие за Потребителя, след изричното му уведомяване от Доставчика и ако в 14 дневен срок Потребителят не заяви, че ги отхвърля.

Потребителят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени между страните в общите условия не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо тях.
Потребителите, които използват Услугата без регистрация приемат измененията в общите условия от момента на използването след промяната им, без да е необходими изрично уведомление от Доставчика.

1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
1.1. Информация на доставчика съгласно ЗЕТ и ЗЗП:

– Наименование на доставчика: Сдружение „Хоризонти“
– Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Антим №19
– Адрес за контакт: гр. Пазарджик, ул. Антим №19
– МОЛ: Димитър Димитров

1.2. Комисия за защита на потребителите

– Адрес: София 1000, пл. „Славейков” №4А, ет.3,4 и 6, тел.: 02/980 25 24
– Уеб сайт: www.kzp.bg

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА
2.1. Видове услуги

2.1.1 Услугата Грижи за възрастни хора представлява социална услуга, за която Доставчикът е регистриран към АСП като Доставчик на социална услуга за възрастни „Център за социална рехабилитация и интеграция”, Удостоверение № 01788-0001 Заповед № РД 1-264/20.09.2016 и включва почасова грижа за възрастни хора, като: домакинска помощ, психологическа подкрепа или помощ от социален работник/събеседник. Услугите предварително се уточняват при възлагането на поръчката и са подробно описани в страницата activnigodini.com
2.1.2. Услугата Битови ремонти (поправка на ел. уреди, ремонт на баня, В и К, бояджийски и други) – включва намиране на специалисти/майстори/, водене на преговори с тях и контрол на тяхната работа. Самото предоставяне домашната поддръжка се заплаща от потребителя или от получателя на услугата отделно на специалиста/майстора/ и Сдружение „Хоризонти” участва само като посредник в тези взаимоотношения.
2.1.2. Услугата Обучение – включва организиране на индивидуални и групови обучения за работа с интернет и социални мрежи; готвене; работа с различни електронни устройства; езици и други подобни. За част от обученията може да е необходимо допълнително заплащане. Доставчикът информира и договаря с Потребителя и обслужваното лице за това предварително.
2.1.2. Услугата Организатор/аниматор за развлечения и други занимателни събития – включва търсене на събития, преговори с доставчици и организатори на събития, закупуване билети и др. Личните разходи, свързани с участието в тези развлекателни мероприятия се заплащат от Потребителят или обслужваното лице.

3. ЦЕНА НА УСЛУГАТА И ФОРМА НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от потребителя съгласно избраната от него услуга и параметрите на пакета. Параметрите на Пакетите са на разположение на потребителите на страницата activnigodini.com.
3.2. Плащането към доставчика се извършва само по банков или електронен път чрез страницата activnigodini.com
3.3. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез изпращане на уведомителен имейл на потребителя на Услугата или чрез друго подходящо потвърждаване по електронен път.
4. ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ
4.1. Договорът между Доставчика и Потребителя представляват настоящите общи условия, достъпни на адрес activnigodini.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

4.1.1. Договорът се сключва на български език.
4.1.2. Страна по договора с Доставчика е Потребителят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнения това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
4.1.3. След запознаване с общите условия Потребителят извършва онлайн регистрация в страницата activnigodini.com, следвайки обявената в нея и в тези общи условия процедура.
4.1.4. С попълване на своите данни и задействането на бутоните „регистрация” , „приемам” или друго подобно изявление Потребителят декларира, че е запознат с Общите условия, че е съгласен с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва без условие.
4.1.5. При извършване на регистрацията Потребителят е длъжен да предостави верни и актуални данни, както и да актуализира данните в регистрацията в случай на промяна.
4.1.6. Процесът на регистрация продължава чрез размяна на електронни съобщения между Доставчика и Потребителя като:
– Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес.
– Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация.
След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
4.1.7. Договорът се счита за сключен от момента на завършване на регистрацията на Потребителя при Доставчика.
4.1.8. В случай, че услугата се използва без извършване на регистрация от Потребителите, договорът за използването ѝ се счита за сключен от момента на първото ѝ използване от Потребителя.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. На Потребителят:

5.1.1. Потребителят имат право да използва Услугата добросъвестно и единствено по предназначение,
5.1.2. Потребителят осигурява самостоятелно жилище на обслужваното лице за предоставяне на Услугата,
5.1.3. Потребителят се задължава да не използва Услугата в противоречие със законодателството, добрите търговски практики, нрави и обичаи,
5.1.4. Потребителят носи пълна имуществена отговорност за верността и пълнотата на задължителната и предоставената на Доставчика информация,
5.1.5. Потребителят е длъжен: да посочи специфични нужди или условия във връзка с използване на избраната услуга на обслужваното лице, ако има такива при поръчката (Доставчикът не носи отговорност при проблем, в случай, че не е уведомен предварително).
5.1.6. Потребителят е длъжен да заплати в срок избраната от него услуга.

5.2. На Доставчика:

5.2.1. Доставчикът е длъжен да се грижи за професионалното и добросъвестно предоставяне на Услугата.
5.2.2. Доставчикът има право временно да ограничи, преустанови или прекрати използването на услугата:
– ако се установи, че част или цялата информация, предоставена от потребителя е неточна или невярна;
– при нарушения на задълженията;
– по искане на посочени в нормативен акт органи.
5.2.3. При всички случаи на ограничаване, временно преустановяване на ползването или прекратяване на ползването на услугата, Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя за причините.
5.2.4. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя и обслужваното лице съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.
5.2.5. Доставчикът има право по всяко време да изисква от Потребителя и обслужваното лице да се легитимират и да удостовери верността на всяко обявено по време на регистрацията обстоятелство и лични данни.

6. ОТГОВОРНОСТИ
6.1. Отговорност за неизпълнение

6.1.1. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с клаузите на договора и разпоредбите на действащото към момента на неизпълнение българско законодателство.
6.1.2. Доставчикът не носи отговорност пред потребителя за:
– липса на умения от страна на обслужваното лице да използва Услугата;
– претенции на трети лица срещу Потребителя при и по повод ползване на Услугата;
– използването на Услугата за незаконни цели или извършването на незаконни действия чрез Услугата;
– материални вреди и пропуснати ползи причинени на Потребителя или обслужваното лице в резултат от ползването на Услугата, както и при невъзможност на обслужваното лице да ползва Услугата;
– временна или продължителна невъзможност за ползване на Услугата от обслужваното лице, свързана с технически нарушения или неосигурен достъп извън задълженията на Доставчика;
6.1.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на трети лица при използване на Услугата, както и при използване на Услугата за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия чрез Услугата;
6.1.4. При всички случаи на констатирани вреди Доставчикът не носи отговорност, ако вредите са нанесени при форсмажорни обстоятелства, в условия на крайна необходимост, както и с оглед защита на лица и имущество или предотвратяване на по-големи вреди.
6.1.5. Доставчикът не носи отговорност за действия на лицата-изпълнители извършени не във връзка или по повод на избраната от Потребителя услуга. При наличие на съмнение за извършено от изпълнителя на услугата престъпление или друго неправомерно действие, потребителят може да сезира компетентните органи. Доставчикът ще оказва пълно съдействие за изясняване на обстоятелствата и при искане на информация относно изпълнителите, направено по надлежния процесуален ред.
6.1.6. Доставчикът носи отговорност за причиняването на имуществени вреди само и единствено в случаите, при които вината на Изпълнителя на услугата бъде установена с влязла в сила присъда.
6.1.7. Изпълнителите на услугите носят лична отговорност при повредени вещи.
6.1.8. Партньорите на Доставчика, управляващи онлайн плащанията не носят никаква отговорност за вреди, причинени при или по повод доставянето на услугата.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

7.1.1. С изтичане на срока за който е сключен;
7.1.2. По взаимно съгласие на страните;
7.1.3. Едностранно с предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията от другата страна;
7.1.4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. Евентуалната недействителност на някоя от клаузите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.
8.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на отделните клаузи и целия договор се прилагат законите на Република България.
8.3. Страните ще полагат усилия за разрешаване на възникнали помежду им спорове относно приложението на договора чрез преговори и взаимни отстъпки, а при не постигане на съгласие споровете ще бъдат разрешавани от съдилищата в страната или Комисията за защита на потребителите.
ПОЛИТИКА ЗА ОТМЯНА НА ПОРЪЧКИ

При заявена и вече заплатена поръчка, Доставчикът не може да върне парите на потребителя, но би могло да се промени деня, часа, мястото на посещението, както и обслужваното лице – 48 часа преди първоначално заявения ангажимент. Това важи както за индивидуални поръчки, така и при абонаментни пакети, както и в случай на заболяване или смърт на обслужваното лице.
Възможността за промяна е валидна за период от 30 календарни дни от датата на първоначалната поръчка.

При необходимост от възстановяване на сума платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

Авторски права

Сайтът activnigodini.com е собственост на СДРУЖЕНИЕ ХОРИЗОНТИ. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните му права“ (ЗАПСП). Информацията и материалите се предоставят от activnigodini.com като услуга и потребителите могат да ги използват за лично осведомяване. Всички елементи на съдържанието на сайта (дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи) , представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собствениците на activnigodini.com и неговите партньори или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали. Това означава, че копиране на целия сайт или на части от съдържанието му, е възможно само след съгласието на СДРУЖЕНИЕ ХОРИЗОНТИ. При получаване на съгласие за препечатване, цитирането на източника е задължително, а сайтовете трябва да сложат връзка (хиперлинк) към него.

Наименованието „activnigodini.com„, логото и други свързани имена, дизайни, имена на продукти, имена на приложения и свързани лога, са търговски марки на СДРУЖЕНИЕ ХОРИЗОНТИ и потребителят няма право да ги използва, копира или имитира изцяло или частично, без изричното предварително писмено съгласие на СДРУЖЕНИЕ ХОРИЗОНТИ.

Потребители

Всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване на сайта, като при прочитането и запознаването с тях, той удостоверява, че при следващо зареждане на activnigodini.com той е съгласен с тях. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта не може да бъде причина за предявяване на негови искове към activnigodini.com и неговите собственици.

Регистрация и потребителско съдържание
 • Регистрацията в сайта activnigodini.com е отворена за всички и е безплатна.
 • Всеки има право на един регистриран акаунт.
 • Необходимо за регистрация е:
  • Попълване на регистрационна формa, според изискванията записани в нея.
  • Съгласие с правилата и условията на сайта activnigodini.com

Сайтът activnigodini.com си запазва правото да премахва и/или редактира потребителско съдържание.
Отговорност за публикации и мненията в коментари носят авторите им. Потребителите приемат, че при публикуването на коментари не се допуска груб и обиден тон, обиди на расова, етническа, полова или друга основа, рекламни елементи, вулгарно съдържание или връзки към такова и т.н.
Коментарът от даден потребител се показва на сайта заедно с неговото име, но в случай на нарушение на условията за ползване activnigodini.com си запазва правото да нанася редакции или да изтрива коментара.

Лични данни

СДРУЖЕНИЕ ХОРИЗОНТИ полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала известна по повод неговата регистрация – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолими събития или злоумишлени действия на трети лица.

Потребителят се съгласява, че предоставя личните си данни на activnigodini.com и неговите собственици доброволно и няма претенции за това. Всеки потребител е длъжен да опазва потребителското си име и парола, като използването им от трети лица е възможно, само когато регистрираният потребител ги е предоставил доброволно на тях.

Сайтът activnigodini.com и неговите собственици, въпреки неприкосновеността на личните данни, си запазват правото да предоставят лична информация в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. СДРУЖЕНИЕ ХОРИЗОНТИ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за посещенията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на своя директен маркетинг и директния маркетинг на своите партньори при организиране на рекламни игри, промоции и кампании, свързани със сайта.

Може да съберем следната информация:

Име, информация за контакт, включително имейл адрес
Демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси
Друга информация, свързана с пазарни проучванията и оферти

Какво правим с информацията, която събираме:

Ние изискваме тази информация, за да разберем вашите нужди и да ви предоставим по-добро обслужване, и по-специално поради следните причини:

 • За вътрешния архив.
 • Можем да използваме тази информация, за да подобрим нашите продукти и услуги.
 • Ние може периодично да изпращаме промоционални имейли за нови продукти, специални оферти или друга информация, която считаме, че може да намерите интересна, като използваме имейл адреса, който сте предоставили.
 • От време на време можем също да използваме вашата информация, за да се свържем с вас за целите на пазарни проучвания. Можем да се свържем с Вас по имейл, телефон, факс или поща. Може да използваме информацията, за да персонализираме уебсайта според вашите интереси.
Сигурност

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията ви е защитена. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване на информация, въведохме подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и осигурим информацията, която събираме онлайн.

Как използваме „бисквитките“

Бисквитката е малък файл, който изисква разрешение да бъде поставен на устройството ви. След като сте съгласни, файлът се добавя и „бисквитката“ ни помага да анализираме уеб трафика или да ви уведомим, когато посещавате конкретен сайт. „Бисквитките“ позволяват на уеб приложенията да комуникират с вас като хора. Уеб приложението може да приспособи своите операции към вашите нужди, харесвания и нехаресвания, като събира и помни информация за Вашите предпочитания.

Използваме „трафик лог бисквитки“, за да идентифицираме кои страници се използват. Това ни помага да анализираме данните за трафика на уеб страниците ни и да подобряваме уебсайта си, за да го приспособим към нуждите на клиентите. Използваме тази информация само за целите на статистическите анализи и след това данните се премахват от системата.

Като цяло, „бисквитките“ ни помагат да Ви предоставим по-добър уебсайт, като ни позволява да наблюдаваме кои страници смятате за полезни и кои не. „Бисквитката“ ни по никакъв начин не ни дава достъп до устройството ви или ни дава информация за вас, различна от данните, които сте избрали да споделите с нас.

Можете да изберете да приемате или да откажете „бисквитките“. Повечето уеб браузъри автоматично приемат „бисквитки“, но обикновено може да промените настройката на браузъра си, за да откажете „бисквитките“, ако предпочитате. Това може да ви попречи да се възползвате максимално от уебсайта.

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове. След като обаче сте използвали тези връзки, за да напуснете нашия сайт, трябва да отбележим, че нямаме контрол върху този друг уебсайт. Поради това не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате такива сайтове, и такива сайтове не се уреждат от това изявление за поверителност. Трябва да внимавате и да разгледате декларацията за поверителност, приложима към въпросния уебсайт.

Контролиране на личната си информация

Можете да изберете да ограничите събирането или използването на вашата лична информация по следните начини:

 • когато ви бъде поискано да попълните формуляр на уеб сайта, потърсете полето, на което можете да кликнете, за да посочите, че не искате информацията да бъде използвана от никого за целите на директния маркетинг
 • ако предварително сте се съгласили да използваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, можете да промените решението си по всяко време, ни пишете на адрес horizonti@mail.bg
 • ние не продаваме, не разпространяваме и не предоставяме вашата лична информация на трети лица, освен ако не се изисква от закона да го направим. Можем да използваме вашата лична информация, за да ви изпратим информация за трети страни, която смятаме, че може да ви бъде интересно, ако ни кажете, че желаете това да се случи.

Можете да поискате подробности за личната информация, която притежаваме срещу малка такса. Ако искате копие от информацията, която се съхранява при нас, моля, пишете на horizonti@mail.bg.

Ако смятате, че каквато и да е информация, която държим, е неточна или непълна, моля, пишете ни или ни пишете възможно най-скоро на посочения по-горе адрес. Ние незабавно коригираме всяка информация, за която е установено, че е неправилнa.

Промени

СДРУЖЕНИЕ ХОРИЗОНТИ си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия по всяко време, като своевременно публикува промените в сайта. За всички въпроси, неуредени с настоящите условия, се прилага действащото българско законодателство.