Ние предлагаме комплексна, професионална грижа за възрастни хора по домовете.

Проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти”

393 0

Сдружение „Хоризонти”, гр. Пазарджик изпълнява проект „Работни места и инвестиции в Сдружение Хоризонти”, по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1286- C01, по процедура: BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 80 504.03 лева от които 68 428.43 лева европейско и 12 075.60  лева национално съфинансиране.

Период на изпълнение:  юли 2016 г.- октомври 2017г.

Целевите групи, към които е насочен проекта са:

 • продължително безработни и неактивни лица;
 • безработни лица на възраст над 54 г;
 • безработни младежи до 29 години.

Целите на прoекта са:

 • създаване на устойчиви работни места, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда;
 • разкриване на 6 нови работни места в Сдружение „Хоризонти”.

Очакваните резултати са:

 1. Разкрити 6 работни места за следните длъжности:
 • Социален работник – специалист по социална работа и консултиране – 1 лице;
 • Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране – 1 лице;
 • Експерт маркетинг – 1 лице;
 • Социален асистент – домашни грижи за хора – 1 лице;
 • Организатор, ремонт и поддръжка – 1 лице;
 • Аниматор 1 – лице.
 1. Осигуряване на заетост на 6 човека, от които: минимум 3 човека, представители на следните целеви групи (безработни младежи до 29 години; продължително безработни и неактивни лица; безработни лица над 54 години).
 2. Закупени и внедрени материални и нематериални активи за новоразкритите работни места
 3. Обучени 6 новонаети на дигитални компетентности;
 4. Качествено управление на проекта, включително – назначен екип от 3 лица;
 5. Визуализация – проведени и изработени – пресконференции; брошури; плакати; табела и публикации в медии с цел информация за проекта.

 

Основните дейности по проекта са:

 1. Наемане на безработни и/или неактивни лица;
 2. Инвестиции в материални и нематериални активи за новосъздадените работни места;
 3. Обучение по дигитални компетентности;
 4. Управление на проекта;
 5. Визуализация и публичност.

 

www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

Напишете коментар